Bestyrelsen

I Korsør Golf Klub

Per Vesterholm

Formand
Tlf: +45 2323 0110
Mail

Henrik Lundgaard

Næstformand og Kasserer
Tlf: +45 6185 4894
Mail

Eigil Larsen

Sekretær
Tlf: +45 2946 9108
Mail

Mette Booker

Bestyrelsesmedlem
Tlf: +45 2851 6289
Mail

Brian Vester

Bestyrelsesmedlem
Tlf: +45 3029 8433
Mail

Martin Kristoffersen

Bestyrelsesmedlem
Tlf: +45 2510 1718
Mail

Shanne Jespersen

Bestyrelsesmedlem
Tlf: +45 2751 5764
Mail

Niels O. Pedersen

Suppleant
Tlf: +45 5177 0000
Mail

Forretningsorden

Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig ved sit første møde efter generalforsamlingen.

Deltagere i bestyrelsesmøder

Bestyrelsen og klubbens golfmanager. Bestyrelsessuppleanter kan deltage, hvis / når de ønsker det.

Relevante gæster kan inviteres, dog kun efter aftale med formanden.

Mødefrekvens

Bestyrelsen holder ordinært møde hver anden måned (juli og december undtaget), jf. bestyrelsens mødeplan, som fastlægges på det første møde efter generalforsamlingen.

Mødeindkaldelser

Mødeindkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde foretages af sekretæren, med angivelse af dagsorden (inkl. bilag) senest 7 dage før mødet.

Punkter til dagsordenen skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før mødet.

Efterretninger

Efterretninger siden sidste møde – fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest fredagen før kommende ordinære bestyrelsesmøde. (Skal som minimum foreligge fra henholdsvis formand, forretningsudvalg og klubbens golfmanager.)

Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at få en sag sat på dagsordenen – senest 8 dage før selve mødet. Forslagsstiller motiverer sit dagsordenspunkt – skriftligt.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer begærer dette, med angivelse af punkter og skriftlig motivation til dagsordenen.

Dagsordenen

Dagsorden for ordinære bestyrelsesmøder skal som minimum indeholde flg. punkter:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Efterretninger fra
  1. formanden
  2. bestyrelsesmedlemmer
 3. Efterretninger fra klubbens golfmanager
  1.  medlemsstatistik
 4. Regnskabsbalance v/ kassereren
 5. Indkomne forslag (Motiveres)
 6. Golfspilleren i centrum
 7. Eventuelt

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller en valgt mødeleder.

Bestyrelsen kan kun træffe beslutning i sager, der er på dagsordenen. Emner, som ikke er optaget på den udsendte dagsorden, kan ikke behandles, såfremt blot ét medlem er imod.

Golfmanager samler referater fra alle udvalgsmøder i en digital mappe på klubbens server, som kan tilgås fra kontoret, når dette ønskes.

Beslutningsprotokol

Beslutninger indskrives i dagsordendokumentet (protokollen) af sekretæren og fremsendes til bestyrelsen ca. 7 dage efter mødets afholdelse.

Beslutningsprotokollens åbne punkter lægges hurtigst mulig efter mødets afholdelse på klubbens hjemmeside af den ansvarlige.

Evt. ekstraordinær information videregives af sekretæren – i samarbejde med formanden.

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg (FU)

FU, som består af klubbens formand, næstformand og kasserer, afholder møder hver anden måned, jf. FUs mødeplan, som fastlægges på det første møde efter generalforsamlingen eller når et af medlemmerne fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen bemyndiger FU til at træffe beslutning på dennes vegne, i uopsættelige sager, der ikke giver anledning til tvivl.

Bestyrelsen orienteres hurtigst muligt.

FU følger herudover op på bestyrelsessager af væsentlig karakter.

Der udfærdiges et fortroligt referat, der fremsendes direkte til bestyrelsesmedlemmernes mailadresse.

Tavshedspligt / habilitet

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af medlem af bestyrelsen, medmindre der er tale om forhold, der er bestemt til offentliggørelse blandt klubbens medlemmer.

Et bestyrelsesmedlem skal underrette bestyrelsen, hvis der er forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. Bestyrelsen afgør, hvorvidt det pågældende medlem kan deltage i behandling af den sag, der har givet anledning til tvivlen. Tilsvarende gælder for suppleanterne.

Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 24. februar, 2020.

Vedtægter Korsør Golfklub

§ 1
Klubbens navn er Korsør Golf Klub, og dens hjemsted er Slagelse kommune. Klubben er stiftet den 5. november 1964. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union (DGU).

§ 2
Klubben respekterer de af Dansk Golf Union (DGU) og Danmarks Idræts Forbund (DIF) fastlagte betingelser for medlemskab, samt disses vedtægter regler og andre bestemmelser.
Der optages kun aktive medlemmer.
Indmeldelse skal ske til klubben. Bestyrelsen kan periodevis begrænse tilgangen af aktive
medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte
regler, samt de af bestyrelsen med DGU´s godkendelse fastsatte lokale regler.
Fastsættelse af medlemmernes handicap sker i overensstemmelse med DGU´s handicapsystem, og tildeling af slag i handicapturneringer og –matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.
Klubben respekterer DGU´s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som den finder nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse
bestemmelser eller vedtægterne kan af bestyrelsen straffes med karantæne, eller i gentagne eller i grove tilfælde med udelukkelse af klubben, idet afgørelsen om udelukkelse af medlemmet dog kan kræves forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.
Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for DGU’s Amatør- og Ordensudvalg.

§ 3
Det årlige normalkontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling for
følgende medlemskategorier:
1. Juniorer (til og med det kalenderår, hvori man fylder 21 år). 2. Seniorer (fra og med det
kalenderår, hvori man fylder 22 år).
Bestyrelsen bemyndiges til at foretage justering af det af generalforsamlingen fastsatte
normalkontingentet, primært gældende for nye medlemmer i indmeldelsesåret.

Æresmedlemmer samt livstidsmedlemmer betaler ikke kontingent.
Bestyrelsen kan oprette nye medlemskategorier efter behov, og fastsætte kontingentet for disse med udgangspunkt i det af generalforsamlingen vedtagne normalkontingent, herunder f.eks. senior+, fleks-medlemskaber eller medlemskaber rettet mod særlige grupper.
Medlemskontingentet betales i to rater. Første rate, svarende til 50% af sidste årskontingent,
forfalder pr. 1. oktober i budgetåret, mens restkontingentet forfalder pr. 1. januar i budgetåret.
Medlemskab af klubben er bindende for kalenderåret. Udmeldelse af klubben eller overgang til
anden medlemskategori er omkostningsfri, og skal meddeles skriftligt klubben inden den 10.
december for det følgende kalenderår – efter denne dato kan der ikke skiftes til en billigere kategori.
Kontingentrestance ud over tre måneder medfører automatisk eksklusion af klubben efter påkrav.
Genoptagelse af medlemskab kan tidligst ske, når eventuelle restancer er betalt.
I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående regler.

§ 4
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i Slagelse kommune hvert år inden udgangen af november
måned. Indkaldelse skal ske senest den 15. september via et eventuelt klubblad og opslag i
klubhuset og offentliggørelse på klubbens hjemmeside på internettet. Endelig dagsorden til
generalforsamlingen udsendes ikke til medlemmerne, men kan hentes fra hjemmesiden eller
afhentes i klubhuset fra og med 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent. Kun
aktive medlemmer, og som ifølge dansk lov er myndige, er stemmeberettigede med hver én
stemme. Stemmeret kan udøves ifølge fuldmagt, dog kan intet medlem afgive mere end 1 stemme ifølge fuldmagt. Medlemmer under 18 år kan lade sig repræsentere af en forælder eller værge.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (flere stemmer for end imod), hvor nærværende
vedtægt ikke foreskriver andet.
Såfremt mindst 10 stemmeberettigede personer ønsker det, skal skriftlig afstemning finde sted.
Ved valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 50
stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen derom med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden fire uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelsen sker med mindst otte dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Over forhandlingerne på generalforsamlingerne føres protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Forslag til budget og fastlæggelse af medlemskontingent og indskud
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag – dog ikke til personvalg – fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til klubben senest den 15. oktober.
Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen skal anføres i dagsordenen til generalforsamlingen.

§ 6
Bestyrelsen består af syv medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således: Med formand, som vælges i lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på henholdsvis lige og ulige år.
Foruden bestyrelsen vælges 2 suppleanter, der skiftevis er på valg hvert andet år.
Revisor og revisorsuppleant vælges henholdsvis i lige og ulige år for 2 år ad gangen.
Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.
Indtræder der vakance i årets løb, kan bestyrelsen blandt suppleanterne vælge et eller begge
medlemmer til at fungere indtil næste generalforsamling.

§ 7
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen kan udarbejde nærmere retningslinier for f.eks. gæstespil, passivt medlemskab,
langdistance medlemskab, æresmedlemmer og livsvarige medlemmer m.v.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

§ 8
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer beslutning i klubbens anliggender,
herunder fastsættelse af green fee.
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele det specialfuldmagter.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 9
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter dens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for
udvalgsarbejdet.

§ 10
Klubbens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
Det aktuelle regnskab og budgetforslag for næste år bekendtgøres sammen med den
endelige dagsorden til den ordinære generalforsamling.

§ 11
Ændring af disse vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede
medlemmer på generalforsamlingen stemmer for forslaget.

§ 12
Beslutning om klubbens opløsning herunder afvikling af klubbens formueforhold kræver, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af de 2/3 af repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt til alle medlemmer med mindst otte dage og højst 3 ugers varsel indkalde til en ny generalforsamling. Forslaget kan her vedtages med 2/3 flertal af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer uanset disses antal.
En eventuel overskydende formue/midler skal anvendes til det lokale børne- og ungdomsarbejde inden for det lokale fritids- og kulturområde eller lignende.
I det omfang, der er modtaget anlægstilskud til golfbane eller klubhus af Korsør Kommune, skal et tilsvarende beløb, i det omfang der er overskydende midler hertil, overføres til Slagelse Kommunes disposition. Det samme gælder i det omfang, Korsør Golf Klub ophører med at virke efter sit formål og afhænder bane, klubhus mv. til andre.
Bestemmelserne i § 12 kan ikke ændres uden Slagelse Kommunes samtykke.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 5. november 1964.
Ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling
Den 17. november 1971
Den 6. december 1972
Den 4. december 1978
Den 19. december 1988
Den 18. december 1991
Den 16. december 1998
Den 18. december 2000
Den 9. december 2003
Den 18. januar 2005
Den 23. januar 2006
Den 29. november 2006
Den 27. november 2007
Den 24. november 2008
Den 24. november 2009
Den 23. november 2010
Den 6. maj 2013
Den 12. maj 2016
Den 28. november 2017
Den 29. oktober, 2018
Den 23. november 2023