Manneklubben

Manneklubben er én af de 4 officielle klubber i Korsør Golf Klub

Klubbens formål er for nuværende at skabe rammer for Manneklubbens medlemmer, både omkring golfspillet og det sociale samvær, som tilfredsstiller det enkelte medlem.

Skulle du have lyst til at blive medlem, kan du bare møde op en torsdag.

Vi har normalt fortrinsret på første tee mellem 8.20-9.30 og 16.00-16.10

Manneklubben vil med denne hjemmeside prøve at informere om de aktiviteter, der sker i løbet af året.

Hvis man har idéer til ændringer af denne hjemmeside er man velkommen til at skrive til mig.

På bestyrelsens vegne
Bent Overlade

Bent Overlade

Formand
Tlf: +45 4088 5478
Mail

Rudy Kalfner

Næstformand
Tlf: +45 2989 3905
Mail

Mikael Klintskov

Kasserer
Tlf: +45 6120 1785
Mail

Hans Gunnar Andersen

Sekretær
Tlf: +45 4277 5785
Mail

Børge Hyldevang

Vinterspil
Tlf: +45 2444 3980
Mail

Turneringsplan 2024

Hvem er vi

Manneklubben er den ene af 4 ”klubber i klubben” med fortrinsret, altså fast tildelte spilletider.

Foreningens formål er

 • at fremme herregolfen i Korsør Golfklub
 • arrangere ugentlige turneringer og turneringer mod andre golfklubber
 • arrangere golfture

Turneringsregler bestemmes af Manneklubbens bestyrelse.

Ovennævnte er uddrag af Manneklubbens  vedtægter, som du kan se i deres fulde ordlyd, ved at klikke dig ind på dette menupunkt.

Klubben er åben overfor alle medlemmer, der er fyldt 21 år og har et fuldtids medlemskab af KGK.

Klubben er ligeledes aktiv med hjælp til øvrige aktiviteter i KGK, bl.a. indslusning af begyndere i golfspillet, hjælp ved afvikling af turneringer i KGK og lignende og der i gennem med til at skabe såvel gode sportslige som sociale rammer for samværet i KGK.

Manneklubben har en bestyrelse på 5 mand, som altid kan kontaktes, hvis du har spørgsmål om klubbens aktiviteter.

Vi afvikler vore turneringer på torsdage og der spilles efter den for sæsonen fastlagte turneringsplan og tilmelding sker via GolfBox. Se vore turneringsregler m.v.

På den første turneringsdag i måneden arrangerer vi fællesspisning i Golf Caféen. Under fællesspisningen uddeles præmier for forrige måneds resultater og her er der tradition for, at rigtig mange deltager.

På hver turneringsdag betales et startgebyr på 25 kroner der benyttes til indkøb af præmier m.v.

Det årlige kontingent for medlemskab i Manneklubben er 300 kroner som bl.a. dækker spisning ved den årlige generalforsamling i november og den traditionelle julefrokost i december.

Vi håber med dette at have givet dig et lille indblik i de aktiviteter og fordele man har som medlem af Manneklubben.

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du henvende dig til et af klubbens bestyrelsesmedlemmer eller blot møde op en torsdag og få en snak om medlemskab.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Manneklubben.

På bestyrelsens vegne
Bent Overlade
formand

Turneringsregler

Hvem og hvornår

Hver torsdag året rundt har du mulighed for at spille med i Manneklubbens turneringer.

Manneklubben er for mandlige spillere på minimum 22 år og med et handicap på max. 54.

Er du potentiel medlem af Manneklubben kan du spille med i 2 turneringer inden du melder dig endelig ind i Manneklubben.

 

Manneklubben har fortrinsret på Old Course følgende tider i sommerperioden ca. 1. april til ca. 31. oktober:

 • Start 1: 08:20 – 09:30 løbende start
 • Start 2: 16:00 – 16:10 løbende start

Det tilstræbes, at første turnering i måneden er en gunstart kl. 15:30 med efterfølgende fællesspisning.

I vinterperioden fra ca. 1. november til ca. 31.marts spiller vi 2 runder på Harboe Course. Hvis der er plads på banen, spilles turneringerne som gunstarter tidligt om morgenen. Medlemskab af Manneklubben er ikke nødvendig for at deltage i turneringerne i vinterperioden.

Mød altid op og vær spilleklar min. 15 minutter før din starttid

Rækkeinddelinger

Række HCP
A 00,0 – 24,1
B 24,2 – 54,0

Turneringsgebyr

På alle turneringsdage i sommerperioden betales et turneringsgebyr på kr. 25, der benyttes til indkøb af præmier m.v.

I vinterperioden er turneringsgebyret kr. 20.

Kontingent

Det årlige kontingent for medlemskab på kr. 300 forfalder til betaling 1. april. Det dækker bl.a. spisning ved den årlige generalforsamling i november og den traditionelle julefrokost i december.

Kontingentet indbetales på konto reg.nr. 6685 konto 0013869030 i Sparekassen Kronjylland.

Husk i teksten at anføre dit navn og medlemsnr. i Korsør Golf Klub. Har du ikke netbank kan beløbet indbetales direkte til vores kasserer.

Tilmelding til turneringer

Skal ske via Golfbox og kan gøres 14 dage før turneringsdagen, men senest onsdagen før kl. 8:00.

Ved tilmelding bliver du bedt om at anføre, hvilken start du ønsker (1 eller 2) samt om du deltager i en eventuel fællesspisning.

Via mail vil du senest onsdag få besked om din starttid og dit starthul.

Har du ikke adgang til Golfbox kan tilmelding ske via et andet medlem, henvendelse til den turneringsansvarlige eller ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Skulle det ske, at du af en eller anden årsag ikke har fået tilmeldt dig rettidigt, så ring/sms/mail til den turneringsansvarlige eller mød op på turneringsdagen, så findes der sikkert en plads.

Afbud sker til den turneringsansvarlige. Er du tilmeldt spisning, er betaling for maden normalt bindende

Præmier

For hver turneringsdag er der præmier for hver påbegyndt 7 spillere i hver række. Dog skal der være min. 3 spillere i en række for at udløse en præmie.

Præmieuddeling finder som hovedregel sted den første torsdag i hver måned under fællesspisningen i Golf Cafeen.

Der er altid præmie for ”tættest på flaget” på par 3-hullerne i sommerperioden.

Generelle regler og forhold

Der skal altid afleveres korrekt udfyldt og underskrevet scorekort.

Vores turneringer er handicaptællende, dog ikke ved holdspil.

Når vi spiller slagspilsvarianten Maksimum score gælder følgende:

Har du på et givent hul, ikke fået bolden i koppen i 2 x hullets par, noteres 7-9-11 slag på scorekortet.

Ved ens score afgøres placeringerne efter den matematiske metode: banens sidste 9, sidste 6, sidste 3, sidste hul og lodtrækning.

En evt. Pedro scorer 1 point på par 3 og par 5 hullerne og 2 point på par 4 hullerne.

I forbindelse med klubmesterskabet afvikles vores puttekonkurrence om den gyldne putter.

For venskabsturneringer kan andre turneringsregler være gældende, men dette afgøres fra gang til gang.

De seje

Har du lyst til at spille mere golf, så er De seje en mulighed. De spiller hver mandag formiddag året rundt.

Tilmelding i Golfbox senest lørdag kl. 18. Turneringsfee kr. 20.

Vedtægter – Manneklubben

§1
Foreningens formål er at fremme herregolfen i Korsør Golfklub, arrangere ugentlige matcher samt matcher med andre klubber og golfture. Matchproportioner og –konditioner bestemmes af bestyrelsen.

§2

Som medlemmer kan optages mandlige medlemmer af Korsør Golfklub, der er fyldt 21 år, og har et handikapindeks på max. 54.

Tilmelding sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen og betaling af det fastsatte kontingent til kassereren.

Medlemskabet er gældende indtil det bliver opsagt af medlemmet, eller manglende indbetaling af kontingent.

§3

Generalforsamlingen afholdes ordinært hvert år i november måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 og højst 28 dages varsel af bestyrelsen ved opslag i klubben med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, hvis bestyrelsen bestemmer det, eller mindst 1/3 af medlemmerne kræver det. Dette skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 • Indkomne forslag
 • Valg
  • Formand(Lige år)
  • 1 bestyrelsesmedlem(Lige år)
  • 3 bestyrelsesmedlemmer(Ulige år)
  • 2 suppleanter
  • 1 revisor
  • 1 revisorsuppleant
 • 7. Eventuelt

§4

For at et forslag kan behandles på generalforsamlingen, skal forslaget være bestyrelsen i hænde skriftligt, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Hvert fremmødt medlem kan på generalforsamlingen udover sin egen stemme, medbringe 1 fuldmagt fra et ikke fremmødt medlem. Fuldmagten skal være underskrevet med navn og medlemsnummer.

Der kan kun stemmes om de på dagsordenen optagne punkter og ændringsforslag til disse.

Afstemning skal ske skriftlig hvis 1/3 af de fremmødte medlemmer ønsker dette.

§5

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og andre poster den finder nødvendige.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer ønsker dette. Mødet er beslutningsdygtigt når et flertal af bestyrelsen er til stede.

Ved afstemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en protokol over det der besluttes på bestyrelsesmøder og generalforsamling, ligesom den sørger for at foreningens regnskaber udfærdiges.

§6

Regnskabsåret løber fra den 1. november til den 31. oktober. Årets regnskab skal inden generalforsamlingen være revideret af foreningens revisor. Denne må ikke være medlem af bestyrelsen.

§7

Foreningen tegnes af et flertal af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.

Kassereren er berettiget til at opkræve foreningens tilgodehavender og betale dens udgifter.

For foreningens gæld hæfter alene foreningens formue, ikke de enkelte medlemmer eller bestyrelsen.

§8

Til opløsning af foreningen kræves at 2/3 af medlemmerne er til stede, samt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Således vedtaget på generalforsamlingen torsdag den 4. november 2010.