Seniorklubben

Seniorklubben er én af de 4 officielle klubber i Korsør Golf Klub

Henning Rasmussen

Formand
Tlf: +45 2298 3090
Mail

Kai Friis

Næstformand
Tlf: +45 2856 9662
Mail

Mikael Kolind

Bestyrelsesmedlem
Tlf: +45 4215 1953
Mail

Helle-Vibeke Andersen

Sekretær
Tlf: +45 5377 4423
Mail

Birgit Jeppesen

Kasserer
Tlf: +45 2515 1953
Mail

Turneringsplan 2024

Turneringsudvalget

Anne Mary Friis

Tlf: +45 4091 5755
Mail

Hanne Sørensen

Tlf: +45 5124 2899
Mail

Jytte Rasmussen

Tlf: +45 2982 6816
Mail

Hvem er vi

Seniorklubben er stiftet d. 20/9 2010, og er en af de 4 officielle klubber i klubben.

Seniorklubbens medlemmer er en blandet flok.

En del par, men også en del singler.

Vi er fordelt 60/40 på mænd og kvinder.

Vi bestræber os på at være en rummelig klub,

hvor der også er plads til de knap så øvede.

Vi har et turneringsudvalg som sørger for en varieret sammensætning af de enkelte starter.

Det betyder at nye og gamle medlemmer samt høje og lave handicap kommer i start sammen.

For at blive medlem af klubben skal
* For at blive medlem af klubben skal man være fyldt 50 år inden årets
udgang.

Vi spiller turneringer hver tirsdag hele året.

Så længe Old Course er åben, spilles der her normalt løbende start, dog en gunstart om måneden.

På Harboe Course spilles der løbende start over 9 og 18 huller.

Vi har 2 venskabsklubber som vi spiller imod 1 gang om året.
Klubberne er Dragsholm og Kalundborg.

Vi arrangerer hvert år 2 match ture af 2-3 dages varighed. En om foråret og en i efteråret.

Turene kan gå både til steder i Danmark og i vore nabolande.

Som medlem bliver du løbende orienteret om alle aktiviteter i nyhedsbreve.

Har du lyst til at blive medlem i Seniorklubben, er du hjerteligt velkommen.

Sådan bliver du medlem:
Indbetal kontingent for 2024 på kr. 400,00 på konto 6820 1442453.

Skriv i overførslen dit navn og DGU nr.

Kontingentet giver dig ret til at deltage i alle Seniorklubbens arrangementer og turneringer.

Aktiviteter

Tirsdagsturneringer

Tirsdagsturneringer på Old Course har ved løbende start første startid kl. 08.00.

Ved gunstart startes kl. 09.00.

Der er fællesspisning ved åbningsturnering og generalforsamling.

Når Old Course lukker fortsætter vi på Harboe Course med løbende start kl. 09.00.

Her spilles der både 9 og 18 huller.

Ved tilmelding via Golfbox har man mulighed for

· at skrive om hvem man har samkørsel med

· ønsket tidspunkt for start (tidlig / sent)

Husk altid at være der en halv time før starttid.

Regionsgolf.

Vi søger hvert år, at få så mange seniorer som muligt til at deltage i Regionsgolf, der afvikles i april, maj og juni. I år er vi med i flere hold i Veteran- og Superveteran-rækkerne.

Vigtige Datoer.

23. April Åbningsturnering
21. Maj Venskabsturnering Dragsholm kommer til KGK
28.-30. Maj Forsommertur
8. August Venskabsturnering Korsør til Kalundborg
27. August Julemærkehjem turn. Åben for alle
3. September Fødselsdagsturnering
10.-12. September Efterårstur til Sverige
12. November Julefrokost/Generalforsaml.

Bemærk af ændring af disse datoer kan ses i Turneringsplanen.

Vedtægter – Seniorklubben

§1

Klubbens navn: Seniorklubben
Hjemsted: Korsør Golfklub

Klubbens formål er at samle og medvirke til, at seniorer i Korsør Golfklub kan spille og mødes i klubben med vægt på det sociale samvær.

Man tilstræber at veksle mellem forskellige turneringsformer.

§2

Som medlemmer optages medlemmer af Korsør Golfklub med spilleret til Old Course og som er fyldt 50 år inden årets udgang.
Deltagelse i Seniorklubbens arrangementer forudsætter, at kontingent er betalt såvel til Korsør Golfklub, som til Seniorklubben.

§3

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af november.

Indkaldelse sker ved mail til medlemmerne 14 dage før med angivelse af dagsorden.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Stemmeberettigede er medlemmer, som har betalt kontingent.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

På mindst 3 medlemmers forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 15 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan begæring skal indeholde de forslag, som ønskes behandlet, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter begæringen er modtaget.

Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

Regnskabsåret er fra 1.oktober til 30. september.

§4

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Revideret regnskab til godkendelse – samt forslag til næste års kontingent.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand, bestyrelse og suppleant, samt event. udvalg.
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

§5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således:

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Foruden bestyrelsen vælges en suppleant, der er på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter eventuel forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Der føres forhandlingsprotokol ved møderne.

Bestyrelsen kan til varetagelse af tirsdagsturneringerne nedsætte et udvalg, som forventes at være selvsupplerende.

§6

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse.

Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen holder møde, når blot et bestyrelsesmedlem ønsker det.

§7

For klubbens forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§8

Seniorklubben kan maksimalt modtage sponsorstøtte med 5.000 kr. årligt.

Klubben kan dog modtage arv og gave.

§9

Ændringer i vedtægterne eller opløsning af klubben kan vedtages på generalforsamling med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer. Ved klubbens ophør tilfalder klubbens formue juniorarbejdet medmindre andet vedtages.