Elite – GTK

Golf Team Korsør har gennem årene gennemgået en transformation, senest som datterselskab under Korsør Golf Klub. Fra 2018 er det dog besluttet at Aps’et bag nedlægges og elitearbejdet kommer tilbage til Korsør Golf Klub. I den forbindelse etableres et nyt sportsudvalg

Sportsudvalget er ansvarlig for elitearbejdet i KGK, herunder varetagelse af opgaver i forbindelse med afvikling af divisionskampene.

Sportsudvalget er organiseret med en bestyrelse på tre medlemmer, hvoraf et medlem er fra KGKs bestyrelse. Kontakten til spillerne varetages af sportsudvalget.

Udvalgets arbejde skal ske i tæt samarbejde med specielt juniorudvalget og klubbens øvrige udvalg.

Sportsudvalget har separat økonomi, således at de økonomiske rammer fastsættes i forbindelse med den årlige budgetlægning i KGK. Det er aftalt at de midler som tilføres fra Slagelse Kommune og Sports Team Slagelse samt sponsorer der er tilknyttet elitespillerne ene og alene benyttes til sportsudvalgets aktiviteter. Således at evt. overskud overføres til næste regnskabsår. Bogholderi m.m. udføres af KGK.

Udover afvikling af divisionskampe, er det også sportsudvalgets opgave at sikre at alle de spillere der indgår i Korsør GKs elitetrupper udvikler deres spil optimalt. Denne udvikling skal sikres ved at trænerteamet arbejder med alle dele af de enkelte spilleres spil: teknisk træning, fysisk træning, mental træning, course management, turneringsplanlægning samt ved at lære om optimale træningsmetoder.

Følg os på Facebook

For at kunne modtage støtte til turneringsdeltagelse, skal der stilles stadig større krav til spillerne. Elitepillerne er rollemodeller for klubbens voksende juniorafdeling og fremover vil elitespillerne være en markant del af juniortræningen. Korsør GK bruger flittigt frivillige hjælpetrænere for at give juniorerne en sjovere træning, med større variation – med et meget større udbytte til følge.

Hvis spillerne bidrager til at skabe et attraktivt juniormiljø i klubben, udløser det ekstra støttekroner. Med andre ord skal der ydes før der kan nydes – til glæde for alle.

Sportsudvalget skal også arbejde tæt sammen med klubbens daglige ledelse med henblik på at afvikle en årlig Pro-Am turnering til glæde for klubbens spillere og sponsorer. Ydermere er det vigtigt at klubbens bedste spillere er synlige til alle sponsorarrangementer der arrangeres af Korsør GK.

Doping

Spilleren har pligt til at overholde Danmarks Idræts-Forbunds til enhver tid gældende dopingregulativ og herunder stille sig til rådighed for dopingkontrol i overensstemmelse med dopingregulativet.

Enhver overtrædelse af dopingregulativet, der medfører en straf i form af en endelig, ubetinget karantæne på over 3 måneder, anses som væsentlig misligholdelse, medmindre overtrædelsen er sket med GTKs eller en af GTK anvist læges viden.

Foreligger der væsentlig misligholdelse og ønsker GTK at drage ansættelsesretlige konsekvenser heraf, kan GTK vælge enten at suspendere ansættelsesforholdet i en periode eller opsige kontrakten umiddelbart.

GTK skal senest 8 dage efter, at en dopingsanktion er blevet endelig og GTK er blevet bekendt med dopingsanktionen, skriftligt meddele spilleren, hvilken nærmere ansættelsesretlig konsekvens man vil drage. Undlader GTK at give spilleren en sådan meddelelse inden udløbet af 8 dages-fristen, bortfalder GTKs adgang til at drage ansættelsesretlige konsekvenser af dopingovertrædelsen.

Det er spillerens eget ansvar løbende at holde øje med den aktuelle liste over hhv. godkendte præparater, forbudte præparater og præparater, der kan dispenseres fra.

Spilleren kan (bortset fra nedenstående tilfælde) nøjes med – i tilfælde af en dopingkontrol – at meddele kontrollanten, hvilket præparat han/hun konkret har fået ordineret og efterfølgende indsende dokumentation fra spillerens læge til Anti-Doping Danmark.

Spilleren skal søge dispensation proaktivt, såfremt han/hun deltager i internationale scratchturneringer som eks. EM, Ecco Tour, Danish International Amateur Championship eller er udtaget til landsholdet. Ifald der søges dispensation, skal GTK orienteres herom.

Dopinglisten, præparatfortegnelse og blanketter til dispensationsansøgninger (TUE) m.m. findes på Anti Doping Danmarks hjemmeside.

Harboe bryggeri

Harboes Bryggeri har hovedsæde i Skælskør, samme sted som da virksomheden blev grundlagt i 1883. I 1957 blev Harboes Bryggeri omdannet til et aktieselskab, og op gennem 1970’erne ekspanderede bryggeriet kraftigt. I 1989 blev virksomheden børsnoteret, hvilket skabte grundlag for yderligere ekspansion. Gennem de seneste årtier har Harboes Bryggeri været i konstant vækst og koncernen fremstår i dag som en attraktiv og fremsynet arbejdsplads. Lokalt og internationalt.

3 bryggerier

Koncernen består af bryggerierne Harboes Bryggeri i Skælskør, Darguner Brauerei i Tyskland og Viru Õlu i Estland. Tilsammen eksporterer vi produkter til mere end 90 lande verden over.

Øl og læskedrikke med fokus på udvikling

På bryggerierne produceres traditionelle øl og læskedrikke. Vi har altid fokus på udvikling, nyskabelse og innovation. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at skabe nye produkter og udvikle vores produktionsmetoder. På den måde skabes den vækst og fornyelse, der skal til, for at vi også fremover kan sikre os en plads helt fremme på vores område. Produktsortimentet følger med tiden – og vi er stolte af at kunne være en af Danmarks førende leverandører af øl og læskedrikke.

En stærk virksomhedskultur

Vi har en meget stærk virksomhedskultur, hvor der lægges vægt på ansvar, samarbejde, kvalitet og resultater. Virksomhedskulturen afspejler de grundlæggende værdier, der er skabt gennem 135 års familiedrevet virksomhed, hvor ledelsen har engageret sig aktivt i medarbejderne, deres vilkår og det lokalmiljø, som Harboe er en vigtig del af. Denne virksomhedskultur er videreført i takt med, at vi har udvidet vores aktiviteter internationalt.

Stærk forankring i lokalsamfundet

Harboes Bryggeri er stærkt forankret i lokalsamfundet. Derfor støtter vi blandt andet lokale sportsforeninger for at sikre synlighed og for at kunne være en aktiv medspiller lokalt. Gennem de seneste mange år, har vi sponseret blandt andet fodbold, badminton, håndbold, sejlsport, byfester, musikfestivaler og meget mere.

Læs mere her

Slagelse Kommune

Storebæltsbroen er valgt som symbol for Slagelse Kommune, fordi broen signalerer sammenhæng, dynamik og energi i balance med den omkringliggende natur. Broen er symbol på en fremtidsorienteret kommune med høje ambitioner, som sætter mennesket og teknologisk formåen i centrum. Storebæltsbroen er et vartegn, der sikrer, at alle ved, hvor Slagelse er fysisk placeret, nemlig i midten af Danmark.

Det første du møder, når du krydser Storebæltsbroen fra vest, er Slagelse Kommune. En kommune med ca. 80.000 indbyggere – Danmarks 16. største kommune.180 km kyst med den ene sand og badestrand efter hinanden.Central placeret i Danmark i det sydvestlige hjørne af Sjælland med øerne Agersø, Omø og Sprogø.100 landsbysamfund og de tre største byer Skælskør, Korsør og Slagelse.

Fritids- og idrætslivet prioriteres højt i Slagelse. Byrådet har med en offensiv fritidspolitik udstukket som mål, at Slagelse Kommune skal være et kraftcenter på elite-idrættens område.

Det skal derfor sikres, at der udvikles et attraktivt og sammenhængende idrætsmiljø, som vil tiltrække eliteidrætsudøvere og talenter.

Kraftcentrene har til formål at opkvalificere faciliteterne inden for specifikke idrætsgrene, så der skabes optimale rammer for bredde såvel som eliten. Samtidig har kraftcentrene til opgave, at styrke uddannelsen af trænere og ledere, forbedre talentudviklingen og sikre kvalitet og alsidighed i træningen til gavn for udøverne på alle niveauer.

Slagelse Kommune vil arbejde målrettet på at styrke eliteidrætten i et tæt samarbejde og dialog med Sports Team Slagelse og relevante idrætsforbund under DIF.

Sports Team Slagelse, der er en selvstændig eliteidrætsorganisation, skal til stadighed tilføres kommunale midler således at eliteidrætten og talentplejen fortsat sikres gennem et samspil mellem Slagelse Kommune, erhvervslivet, eliteklubberne og uddannelsesinstitutionerne.
Golfteam Korsør er stolt af at være en del af kommunens visioner på eliteområdet.

Sports Team Slagelse

Sports Team Slagelse er en selvejende organisation etableret af Slagelse Kommune, Slagelse Erhvervsforening og SIKS. Sports Team Slagelse har hjemsted i Slagelse Kommune.

Sports Team Slagelse blev stiftet den 24. november 2005 på foranledning af den daværende Slagelse Kommune.
Organisationens bestyrelse består af følgende:

  • Borgmesteren i Slagelse Kommune.
  • 2 medlemmer udpeget af Byrådet blandt Byrådets medlemmer.
  • 3 medlemmer udpeget af Slagelse Erhvervsråd blandt Erhvervsrådets medlemmer eller blandt erhvervssponsorerne i Sports Team Slagelse.
  • 1 repræsentant udpeget af Slagelse Idræts Råd (SIR).
  • 1 repræsentant udpeget af medlemsklubberne.
  • 1 repræsentant udpeget af uddannelsesinstitutionerne i Slagelse Kommune.

Center for Kultur- og Fritid udpeger en tilforordnet og fungerer som sekretariat for organisationen.

Sports Team Slagelse er en selvejende organisation etableret af Slagelse Kommune, Slagelse Erhvervsforening og SIKS. Sports Team Slagelse har hjemsted i Slagelse Kommune.

Det er organisationens formål, at medvirke til at give Slagelse Kommune en idrætsprofil, som gennem støtte til eliteidrætten kan give kommunen en positiv omtale og en profilering, der på sigt medvirker til en positiv opfattelse af kommunen.

Dette skal ske med udgangspunkt i den af Slagelse Kommune til enhver tid gældende politik omkring eliteidræt.

Læs mere her